::Home
::Navigating the Site
::Norway
::Sweden
::Denmark
::Finland
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::International surveys
::Contakt
Płatny ankiety online w Polska 1--------------------------------------------------------------------------------

Page 1, 2,--------------------------------------------------------------------------------

GlobalTestMarket
To jest Szybkie! To jest Ùatwe! To siæ Opùaca!

Czùonkowie GlobalTestMarket sà zapraszani aby coú zmieniã. Przyùàcz siæ i weê udziaù w róýnego typu zabawnych i interesujàcych ankietach oraz pomóý firmom opracowaã produkty i usùugi, których uýywasz na co dzieñ. Zarabiaj "Punkty rynkowe", wymienialne na gotówkæ, za kaýdà ankietæ którà wykonasz! To jest takie proste, ankieta przychodzi prosto do Twojej skrzynki e-mailowej, i jesteú wtedy tylko kilka klikniæã od uzyskania swojej nagrody gotówkowej. Zapisz siæ teraz!

Wypeùnij formularz poniýej i uzyskaj dostæp do wszystkiego czego potrzeba abyú staù siæ naszym najnowszym czùonkiem GlobalTestMarket. Uczestnictwo jest caùkowicie bezpùatne i poufne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triaba Poland
Za każdą wypełnioną ankietę przysługuje Ci wynagrodzenie. Kwota jaką otrzymasz zależy ściśle od długości i rodzaju badania i wynosi od 0,4 do 7 złotych lub więcej. Wynagrodzenie jest przyznawane z chwilą zakończenia wypełniania ankiety. Pieniądze przekazywane są w pierwszej kolejności na Twoje konto panelowe, skąd możesz je przetransferować do swojego konta PayPal.

--------------------------------------------------------------------------------

ŒwiecieOpinii
Witamy w ŒwiecieOpinii. Œwiat Opinii to spo³ecznoœæ internetowa, gdzie mo¿esz powiedzieæ co myœlisz. Miêdzynarodowe firmy, rz¹dy i inne organizacje s¹ zawsze zainteresowane twoimi pogl¹dami oraz pogl¹dami twoich rówieœników. W ten sposób mog¹ ulepszaæ i dostosowywaæ swoje produkty i us³ugi do potrzeb swoich klientów.

Œwiata Opinii daj¹ tym organizacjom szansê by poznaæ twoje pogl¹dy i w ten sposób daæ ci sposobnoœæ wp³ywania na to co dzieje siê w spo³eczeñstwie. Celem naszych ankiet jest równie¿ ocena produktów, które jeszcze nie zosta³y wprowadzone na rynek i dziêki temu nasi respondenci niekiedy mog¹ mieæ wgl¹d w ekscytuj¹ce innowacje.

--------------------------------------------------------------------------------

Cenne Opinie
Zap³acimy Ci za Twoj¹ opiniê – to takie proste! Cenne Opinie to serwis, dziêki któremu to w³aœnie TY mo¿esz wzi¹æ udzia³ w internetowych badaniach marketingowych w zamian za wynagrodzenie. Za ka¿d¹ wype³nion¹ ankietê Twoje konto w Cennych Opiniach zostanie zasilone odpowiedni¹ kwot¹ (zazwyczaj 5 – 10 PLN). Kiedy na Twoim koncie zostanie zgromadzona kwota 50 PLN, otrzymasz od nas wynagrodzenie w postaci bonu towarowego, który bêdziesz móg³ / mog³a w ka¿dej chwili wykorzystaæ w wybranym przez Ciebie punkcie sprzeda¿y. Dlaczego nie zarobiæ, wyra¿aj¹c jedynie w³asn¹ opiniê? Wy³¹cznym dostawc¹ oferowanych przez nas kuponów premiowych jest firma Accor Services Polska. Po klikniêciu na "ZatwierdŸ odpowiedŸ", otrzymasz email od anna@cenneopinie.pl, który pozwoli Ci aktywowaæ Twoje konto. W momencie kiedy aktywujesz swoje konto, automatycznie zakwalifikujesz siê do losowania iPod nano! Aktywuj swoje konto ju¿ teraz, abyœmy jak najszybciej mogli zaprosiæ Ciê do udzia³u w badaniach. Prosimy dodaj nasz adres (anna@cenneopinie.pl) do listy zaufanych adresów, zw³aszcza je¿eli u¿ywasz poczty internetowej takiej jak Hotmail, Gmail, WP, O2 itd., aby upewniæ siê, ¿e wiadomoœæ potwierdzaj¹ca rejestracjê jak i inne listy od nas trafi¹ to Ciebie, a nie do kosza, czy SPAMu!

Cenne Opinie kontaktuj¹ siê z uczestnikami Panelu, zapraszaj¹c ich do wype³niania ankiet internetowych. W celu zidentyfikowania osób odpowiednich do wziêcia udzia³u w poszczególnych ankietach, potrzebujemy zebraæ dane osobowe takie jak wiek czy p³eæ. Przeczytaj w Polityce Ochrony Prywatnoœci, jak przetwarzamy Twoje dane.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YouGov
Witamy w Inetpanelu.pl
Panel internetowy pod nazw¹ InetPanel.pl to nowoczesna metoda pozwalaj¹ca przeprowadzaæ badania opinii publicznej i badania rynku. Opinie uczestników badañ wp³ywaj¹ na to, jakie produkty trafi¹ do sklepów, gdzie otworzy siê nowa placówka banku, jakie informacje bêd¹ zamieszczane na stronach internetowych i na wiele, wiele innych decyzji, które ka¿dego dnia podejmuj¹ przedsiêbiorcy, organizacje charytatywne i instytucje rz¹dowe z Polski i zagranicy.

Je¿eli lubisz wyra¿aæ swoj¹ opiniê zarejestruj siê w InetPanelu.pl. Jedyne, czego wymagamy, to minimalny wiek 18 lat oraz posiadanie adresu mailowego. Osoby, które bior¹ udzia³ w badaniach mog¹ uczestniczyæ w konkursach, w których zwyciêzcom przyznawane s¹ ró¿ne, atrakcyjne nagrody.

Ka¿de badanie zajmuje oko³o 5-10 minut i wiêkszoœæ uczestników uwa¿a, ¿e jest to zajêcie przyjemne i interesuj¹ce. Informacje o Tobie wykorzystujemy w absolutnie poufny sposób. Czy przeczyta³eœ regulamin i chcesz byæ uczestnikiem InetPanelu.pl?

--------------------------------------------------------------------------------

Ciao Surveys
Liderzy na rynku p³ac¹ za Twoje opinie!
Witamy na nowej stronie internetowej Ciao Surveys – wersja beta. Przy³¹cz siê, pobieraj p³atne ankiety i b¹dŸ pierwsz¹ osob¹, która wypróbuje nasz¹ now¹ stronê. Powiedz firmom, czego oczekujesz od nich i od ich produktów. Wp³ywaj na ich decyzje, wype³niaj¹c p³atne ankiety na temat podró¿y, hobby, stron internetowych, ¿ywnoœci i wielu innych tematów. Zdobywaj pieni¹dze i nagrody

--------------------------------------------------------------------------------

Test&Vote
Witamy w Test&Vote, do³¹cz do dyskusji obejmuj¹cej 1,800,000 cz³onków w celu przetestowania produktów oraz udzielenia swojej opinii.Test&Vote to szybki, interaktywny sposób na udoskonalenie obecnych produktów i us³ug, umo¿liwiaj¹cy uzyskanie wiadomoœci bezpoœrednio od osób, które je zaprojektowa³y.

Test&Vote to interaktywna, nowoczesna strona, na której opinie s¹ poszukiwane i op³acane. Poprzez testowanie produktów, g³osowanie i wype³nianie ankiety online, g³osy konsumentów s¹ wys³uchiwane przez producentów i projektantów danych produktów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chcialbys wiec zostac czlonkiem naszej grupy sondazowej online w Polsce...
Swietnie, bardzo bysmy sie z tego cieszyli!! Prowadzimy w Polsce platne badania ankietowe dla wiekszych producentów artykulów gospodarstwa domowego w celu uzyskania opinii uzytkowników. Badania te prowadzone sa wylacznie online, co umozliwia odpowiadanie na pytania za pomoca klikniecia mysza! Jesli lubisz dzielic sie opiniami na temat najnowszych kosmetyków, dobrych perfum, mydel, szamponów, srodków pielegnacji zdrowia i urody oraz innych artykulów gospodarstwa domowego, bedzie to z pewnoscia cos dla Ciebie!

--------------------------------------------------------------------------------


Warunkiem wzięcia udziału w badaniu jest rejestracja. Aby się zarejestrować, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Konieczna jest odpowiedź na wszystkie pytania!

Po co nam te wszystkie dane?
Większość badań marketingowych wykonywana jest na zlecenie producentów. Każdy produkt, niezależnie od tego czy jest to gazeta czy proszek do prania, adresowany jest do określonej grupy konsumentów. Grupa ta opisana jest zazwyczaj takimi kryteriami jak: dochód, wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny.

Musimy więc uzyskać już na początku kilka podstawowych informacji, które dadzą Państwu szanse na wzięcie udziału w jak największej liczbie badań.

Do poszczególnych badań kwalifikowane będą osoby spełniające kryteria podane nam przez zleceniodawcę.

Na etapie rejestracji nie pytamy Państwa o adres. Będzie on nam potrzebny dopiero w momencie wysyłki wynagrodzeń.

--------------------------------------------------------------------------------


Biorąc udział w naszych badaniach rynku, możecie Państwo wpływać na decyzje największych działających w Polsce firm. Współdecydujecie i wpływacie na rozwój rynku

Badania, które prowadzimy są wykorzystywane przez banki, producentów i sprzedawców żywności i kosmetyków, dostawców internetu i wiele innych firm. Ankiety, w których będziecie Państwo brać udział wpływają na ich decyzje o kształcie nowych produktów oraz ulepszaniu usług i wyrobów sprzedawanych obecnie.br>
Dołączcie do nas
Każdy może zostać uczestnikiem naszego Klubu GfK. Aby zarejestrować się, wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz. Od tego momentu zdobywacie Państwo punkty i jesteście zapraszani do różnych badań. Gwarantujemy 100% anonimowości. Tu można zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych GfK Polonia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 1, 2,--------------------------------------------------------------------------------
 

© Copyright 2009 - 2018 Płatny ankiety online w Polska. All Rights Reserved.