::Home
::Navigating the Site
::Norway
::Sweden
::Denmark
::Finland
::Europe
::America
::Australia & New Zealand
::Asia
::Africa
::International surveys
::Contakt


Mokama tyrimus Lietuva--------------------------------------------------------------------------------

Triaba Lithuania

Mokėjimas - paprastai nuo 0.5 iki 5 € už apklausą Triaba grupės nariai dalyvauja apklausose apie aktualius klausimus, taip pat sužino apie pirmaujančius prekinius ženklus ir produktus. Nariai gauna išmokas už jų pastangas - paprastai nuo 0.5 iki 5 € už apklausą, priklausomai nuo apklausos trukmės. Kuo ilgesnė apklausa, tuo didesnė išmoka. Kai mes atsiųsime jums kvietimą į apklausą, mes jums duosim žinoti, kokio ilgumo apklausa ir kiek yra jums ji verta litais.

--------------------------------------------------------------------------------

TalkToChange
Sveiki, uþsukæ á „TalkToChange“! Padëkite formuoti ateitá savo dalyvavimu tyrimuose. Prisijunkite prie mûsø, pareikðdami savo nuomonæ apie produktus, reklamà, naujoves, ...ir susipaþinkite su prekiø þenklais, ámonëmis, kitais „TalkToChanger“ dalyviais

--------------------------------------------------------------------------------
© Copyright 2009 - 2018 Mokama tyrimus Lietuva. All Rights Reserved. Privacy Policy